Pages

Analiza troškova zaštite na radu na gradilištu višestambene zgrade
Analiza troškova zaštite na radu na gradilištu višestambene zgrade
Davor Nikolić
Osnovni cilj završnog rada je analiza i prikaz troškova zaštite na radu, te kako vrijeme građenja građevine utječe na te troškove. U skladu s projektnim zadatkom izrađen je troškovnik svih radova izgradnje višestambene zgrade, prema kojem su prikazani odnosi troškova zaštite na radu tijekom građenja u odnosu na cjelokupne troškove građenja. Zaštita na radu kao sastavni i nedjeljivi dio svakog rada pridonosi pouzdanosti njegovog obavljanja i rezultatima u koje su ugrađene sve...
Analiza tržišne strukture hotelske industrije
Analiza tržišne strukture hotelske industrije
Monika Levanić Šestak
Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u svijetu te vjerojatno jedina djelatnost koja povezuje narode i zemlje bez ikakvih predrasuda. U ovom radu objasnit će se hotelska industrija kao specifiĉna industrija koja djeluje na razliĉitim trţišnim strukturama gdje se suoĉavaju s raznim tipovima konkurencije, a razliĉiti hotelski objekti mogu djelovati kao monopol, oligopol ili stvarati jednu monopolistiĉku konkurenciju. Za shvaćanje kompleksnosti samog pojma...
Analiza tržišta e-sporta u Hrvatskoj i svijetu
Analiza tržišta e-sporta u Hrvatskoj i svijetu
Vedran Kosec
U ovom istraživačkom radu analizirat ćemo tržišta e-sporta te usporediti određene podatke s istima u Hrvatskoj u odnosu na iste parametre u e-sporta svijeta. Sve veća zainteresiranost za e-sport, u Hrvatskoj još uvijek nije doprinijela razviju kao što je u ostatku Europe i Sjeverne Amerike, te u određenim zemljama Azije. Sve prisutnije tržište e-sporta u svim segmentima doživljava ekspanziju, a novčani iznosi nagrada se iz godine u godinu povećavaju. Zbog svoje...
Analiza ulaganja u sport
Analiza ulaganja u sport
Denis Hranjec
U ovom radu govori se o načinima i prilikama za ulaganje u različite sportove i kako se ta ulaganja manifestiraju na rezultate sportaša. Također, kod ulaganja u sport ne možemo govoriti samo o ekonomskoj isplativosti, već doprinosu koji sport ima za društvo kao rekreacijska, odgojna i kulturološka aktivnost. Cilj nam je bio ukazati na oblike ulaganja koji su najčešći s obzirom na vrste sportova i njihovu isplativost. Iz dobivenih podataka možemo zaključiti da se većina...
Analiza utjecaja poduzetničkog okruženja na poslovanje poduzeća
Analiza utjecaja poduzetničkog okruženja na poslovanje poduzeća
Valentino Šatvar
Vanjska okolina poduzeća ima velik utjecaj na poslovanje poduzeća bez obzira na njegovu veliĉinu. Ovisno o trţišnoj poziciji i industriji poslovanja pojedini ĉimbenici vanjske okoline imaju veći ili manji utjecaj na poslovanje. Iz navedenog razloga od velike je vaţnosti analizirati vanjsku okolinu i predvidjeti pojedine utjecaje. Empirijsko istraţivanje provedeno na uzorku od 60 malih hrvatskih poduzeća koja se direktno ili indirektno bave trgovinom pokazalo je da vanjska...
Analiza učinkovitosti arhitektonskog idejnog projekta niskoenergetske stambene obiteljske zgrade
Analiza učinkovitosti arhitektonskog idejnog projekta niskoenergetske stambene obiteljske zgrade
Gabrijela Rabuzin
Na temelju izrađenog vlastitog projekta idejne pasivne kuće na kolegiju Održivost arhitekture, a u skladu sa zadanim projektnim zadatkom i temeljnim načelima projektiranja pasivne kuće, nastojala su se poštivati sva načela projektiranja stambenih zgrada i zadovoljavanje estetike, funkcije i konstrukcije zgrade. Glavni cilj ovog završnog rada je analiziranje učinkovitosti arhitektonskog projekta projektirane zgrade u odnosu na orijentaciju prema stranama svijeta, na ugodnost boravka...
Analiza vanjsko trgovinske politike Republike Hrvatske
Analiza vanjsko trgovinske politike Republike Hrvatske
Neven Levačić
Vanjska trgovima ima veliki značaj u gospodarstvu svake zemlje. Bez vanjske trgovine zemlja ne bi mogla biti konkurentna na svjetskom tržištu i ostvarivati devizna sredstva. Razmjenom robe i usluga s inozemstvom gospodarstvo jedne zemlje uključuje se u svjetsko gospodarstvo uspostavljajući odnose s njima. Prema tome, vanjska trgovina svojom djelatnošću usklađuje materijalni sastav društvenog proizvoda s potrebama potrošnje domaće zemlje. Tema ovog rada odnosi se na analizu vanjske...
Analiza zdravstvenih usluga i potencijal razvoja zdravstveno- turističkog projekta u gradu Prelogu
Analiza zdravstvenih usluga i potencijal razvoja zdravstveno- turističkog projekta u gradu Prelogu
Betina Pankas
Razvoj zdravstvene usluge Grada Preloga vezan je za Strategiju razvoja Međimurske županije do 2010. godine te Strategiju palijativne skrbi Međimurske županije od 2017. do 2020. godine. Prema postojećim podatcima (iz 2017. godine) u Međimurskoj županiji registrirana je 21 zdravstvena ustanova, od čega je Županija osnivač 5 ustanova u koju ulazi i Dom zdravlja Čakovec pod čijim se nadzorom odvija i zdravstvena usluga zaštite žena u Prelogu. Grad Prelog ima registrirane četiri...
Analiza zdravstvenih usluga i razvojnog potencijala zdravstvenog turizma u općini Stubičke Toplice
Analiza zdravstvenih usluga i razvojnog potencijala zdravstvenog turizma u općini Stubičke Toplice
Patricija Babić
Općina Stubičke Toplice poznata je po Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju koja uspješno razvija zdravstveni turizam u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali i šire. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice koristi ljekovitu termalnu vodu kao prirodni ljekoviti činitelj i predstavlja izvor zdravlja, tradiciju, suvremenu medicinsku rehabilitaciju te uključuje razne oblike rekreacije i wellness programa u turističku ponudu. S ciljem razvoja ove brzo...
Analiza zdravstvenog stanja i navika stanovnika Republike Hrvatske
Analiza zdravstvenog stanja i navika stanovnika Republike Hrvatske
Nola Ivanek
Zdravlje stanovnika Republike Hrvatske ima značajan utjecaj na ukupni razvoj i kvalitetu života u zemlji. Analiza zdravstvenog stanja i navika stanovnika je od suštinske važnosti kako bi se stekla cjelovita slika o trenutnom stanju te identificirali rizici koji mogu dovesti do zdravstvenih problema. Suvremeni stil života karakterizira nisku razinu tjelesne aktivnosti i nedostatak kretanja, što negativno utječe na zdravstveno stanje pojedinaca. Uz to, nezdrava prehrana postaje sve...
Analiza štednji banaka koje imaju poslovnice u Gradu Čakovcu
Analiza štednji banaka koje imaju poslovnice u Gradu Čakovcu
Tihana Miri
Ako netko u današnje vrijeme odluči štedjeti, vrlo je bitno znati kako i kada to učiniti. Kod donošenja takve odluke, u obzir treba uzeti nekoliko elemenata. Prije svega to su vlastite mogućnosti, točnije iznos ili iznosi koje smo spremni izdvajati i ulagati u štednju. Zatim je potrebno napraviti detaljnu analizu svih štednji na dostupnom tržištu, odlučiti koji oblik štednje najviše odgovara potrebama te usporediti takve oblike štednji svih dostupnih banaka kako bi se...
Anatomija financijskih sustava kroz povijest
Anatomija financijskih sustava kroz povijest
Ranko Haramija
Novac je jedan od ključnih elemenata razvitka civilizacije koji predstavlja pokretačku silu tog napretka. Na lak i razumljiv način prikazan je financijski i bankarski sustav kroz povijest. Opisuje se funkcioniranje financijskog sustava te njihov međuodnos s ekonomijom i politikom. Objašnjava se nastajanje inflacije, financijske krize i sloma burze. Otkriven je i splet udjela obitelj Rothschild i Rockefeller u mnogm tvrtkama, državama diljem svijeta u posljednjih stotinjak godina, te...

Pages