Pages

Devijantno ponašanje navijačke publike NK Varaždin i NK Jalžabet
Devijantno ponašanje navijačke publike NK Varaždin i NK Jalžabet
Valentina Funtak
U ovome radu razmatra se devijantno ponašanje navijačke publike NK-a Varaždin i NK-a Jalžabet. Nogomet je postao najvažnija sporedna stvar na svijetu te je prema njemu usmjerena pažnja većinskoga dijela svjetske populacije. Zbog uključenosti velikoga broja ljudi dolazi do raznih oblika ponašanja koji odudaraju od zadanih društvenih normi. Takav oblik ponašanja naziva se devijantno ponašanje. U prvome dijelu rada bit će objašnjen pojam devijantnosti te kako i zbog čega dolazi...
Die Zugänglichkeit der EU Förderungen für die Republik Kroatien und die Erstellung der Machbarkeitsstudie
Die Zugänglichkeit der EU Förderungen für die Republik Kroatien und die Erstellung der Machbarkeitsstudie
Anita Patafta
Die Europäische Union befindet sich derzeit in einem progressiven Wachstumsprozess. Zu Beginn der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft waren es nur 6 Mitgliedstaaten, wobei die EU von heute 28 Mitgliedstaaten umfasst. Mit der Erweiterung der EU mit neuen EU-Mitgliedstaaten wird die Ungleichheit immer mehr erkennbar. Deswegen hat sich die europäische Regionalpolitik zum Ziel gesetzt, der Angleichung zwischen den Mitgliedstaaten entgegenzuwirken. Um diese Ziele zu erreichen, werden im...
Digitalizacija i urudžbiranje poslovnih dokumenata
Digitalizacija i urudžbiranje poslovnih dokumenata
Vinko Martinez
Ovim završnim radom želi se prikazati digitalizacija poslovnih dokumenata te krajnjem korisniku olakšati posao. Temeljen je na izradi aplikacije pomoću APEX-a (Oracle Application Express). U prvom dijelu rada opisan je način rada Oracle-ove baze podataka te je prikazana usporedba Oracle RDBMS-a i Microsoft SQL Servera. Opisane su osnovne karakteristike Oracle RDBMS-a, od kojih su najvažnije funkcionalnost, pouzdanost i velika brzina pristupa podacima. Također, u prvom dijelu...
Digitalna brava za evidenciju prisutnosti bazirana na Arduino platformi
Digitalna brava za evidenciju prisutnosti bazirana na Arduino platformi
Sara Plantić
U ovom završnom radu opisana je i realizirana digitalna brava za evidenciju prisutnosti bazirana na Arduino platformi, točnije opisan je proces izrade fizičkog sklopa koji će omogućiti identifikaciju korisnika na temelju otiska prsta. U prvom dijelu završnog rada naveden je cilj rada te njegove funkcionalne karakteristike. Nakon toga navedeni su i opisani dijelovi potrebni za izradu. Daljnja poglavlja opisuju razradu ideje, razradu koncepta rada te tehnike i tehnologije koje...
Digitalni mjerni uređaj za detekciju prisutnosti elektromagnetskog zračenja
Digitalni mjerni uređaj za detekciju prisutnosti elektromagnetskog zračenja
Luka Friščić
Unutar završnog rada izradit će se digitalni mjerni uređaj, pomoću kojega će biti omogućeno mjerenje sveprisutnog elektromagnetskog zračenja, s posebnim osvrtom na rezultantno zračenje elektroničkih uređaja. Biti će opisan i razložen pojam i svojstva elektromagnetskog zračenja, posebice glede toga što, elektromagnetsko zračenje može imati i značajnog štetnog utjecaja na ljudsko zdravlje.
Dijabetičari u sportu
Dijabetičari u sportu
Kristina Božić
Dijabetes je bolest metabolizma koja nastaje kao posljedica poremećaja stvaranja inzulina u gušterači ili blokade inzulina u cirkulaciji krvi. Bolest se može pojaviti u svakoj životnoj dobi. Učestalost bolesti u odrasloj populaciji iznosi 2 - 3 % dok se u 4% slučajeva bolest javlja u djetinjstvu s tendencijom stalnog rasta. Postoje 2 osnovna tipa: diabetes mellitus tip 1(dijabetes ovisan o inzulinu) i diabetes mellitus tip 2 (dijabetes neovisan o inzulinu). Glukoza je šećer koji je...
Dijagnostika u sportu
Dijagnostika u sportu
Marta Žderić
Pojmovi dijagnostika i dijagnosticiranje na prvi se pogled povezuju isključivo s područjem medicine, oni svoj značaj i primjenu pronalaze i u drugim područjima ljudskog djelovanja Škorić i Bartoluci (2011). U ovom se radu autor bavi aktualnim pitanjima sportske dijagnostike i proučava ih kroz više aspekata, osvrće se na kineziologiju, kao znanost koja se bavi procesom upravljanja treninzima, a potom i samom dijagnostikom u sportu kroz antropološki status čovjeka. Ovaj rad definira...
Dijete i sport u suvremenom društvu
Dijete i sport u suvremenom društvu
Iva Terek
Sport je opće ljudsko dobro i jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. Bavljenje sportom jedan je od važnih čimbenika očuvanja zdravlja djece i odraslih te stvaranja radnih i obrambenih sposobnosti čime ima i značajnu društvenu ulogu. Ta uloga je prvenstveno usmjerena ka odgojno-obrazovnim vrijednostima. Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja. Velik je utjecaj sporta na formiranje osobnosti. Ljubav prema sportu je izrazito...
Dimenzioniranje cjevovoda vodoopskrbnog sustava na primjeru dionice Ulice Bukovčak u naselju Selnica
Dimenzioniranje cjevovoda vodoopskrbnog sustava na primjeru dionice Ulice Bukovčak u naselju Selnica
Marko Golubić
Vodno gospodarstvo obuhvaća obavljanje poslova zaštite od štetnog djelovanja voda: (poplava, erozije i dr.), brigu o zaštiti voda od onečišćenja te osiguravanje potrebnih količina vode odgovarajuće kvalitete za različite namjene: piće, kupanje, poljoprivredu, industriju, energetiku i dr. Preteći organizacijski oblici Međimurskih voda danas, prikazani su kroz povijest razvoja cjelokupnog vodnog gospodarstva Međimurja, jer vodoopskrba i odvodnja te pročišćavanje otpadnih voda...
Dimenzioniranje oborinske odvodnje s prometnice u Gornjem Zebancu
Dimenzioniranje oborinske odvodnje s prometnice u Gornjem Zebancu
Josip Furdi
U radu je prvobitno obrađeno rješenje odvodnje oborina s prometnice te je izvedena trasa postavljanja cijevnog voda odvodnje. Sami smještaj cijevnog voda je definiran u domeni zaštite od štetnog djelovanja voda (obrana od poplava i od erozije tla) i u domeni korištenja voda (pročišćavanje i odvodnja) gdje su obrađeni svi konstruktivni elementi cijevnog voda. U radu su obrađene sve predmetne podloge za predmetnu lokaciju oborinske odvodnje, počevši od topografskih,...
Dimenzioniranje sustava pročišćavanja komunalne otpadne vode
Dimenzioniranje sustava pročišćavanja komunalne otpadne vode
Danijel Kosmačin
Sustav odvodnje ĉini skup građevinskih objekata koji služe za što brže odstranjivanje otpadnih voda iz čovjekove neposredne okoline i njihovo odvođenje do uređaja za pročišćavanje ili direktnog ispusta u odgovarajući prijemnik. Otpadne vode su sve vode koje su upotrijebljene u određene namjene i pri tome su pokupile dodatna zagađenja. Pod pojmom otpadnih voda podrazumijevaju se i oborinske vode dospjele u sustave odvodnje kao i tuđe vode. Pristup zdravoj vodi i sanitarnim...
Dimenzioniranje uspornih nasipa potoka Trnave
Dimenzioniranje uspornih nasipa potoka Trnave
Petra Turković
U radu su najprije opisana glavna obilježja Međimurske županije, hidrografska mreža koju među ostalim čine rijeka Mura te potok Trnava koji su predmet promatranja ovog rada. Naime, gornji tok potoka Trnave je najstariji ostatak rijeke Drave, dok je donji tok potoka Trnave nastao daljnjim pomicanjem rijeke Drave. Potok Trnava u svom toku ima pripadajuće usporne nasipe kod ušća u rijeku Muru koji su usklađeni s murskim nasipima, kako ne bi došlo do prelijevanja usporne vode rijeke...

Pages